Политика за личните данни

ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„НАТУРПРОДУКТ“ ООД осъзнава необходимостта от защита на самоличността на интернет потребителите, които посещават сайта bonilash.bg („Уебсайтът“), като активно работи в посока гарантиране поверителността на техните лични данни.

Моля, прочетете този документ внимателно. Той съдържа Политиката за защита на личните данни („Политиката“) на физически лица и е неразделна част от Общите условия за ползване на Уебсайта от физически лица – крайни потребители („Вие“, „Вас“, „Ваш“).

Тази Политика има за предназначение да информира Вас, ползвателите на нашия Уебсайт, относно това как „НАТУРПРОДУКТ“ ООД събира и използва Вашите лични данни, включително какви са правата Ви като субекти на данните.

ДАННИ ОТНОСНО АДМИНИСТРАТОРА

Администратор на личните данни, събирани и обработвани през този Уебсайт, по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (Общ регламент за защита на данните или „ОРЗД“) е „НАТУРПРОДУКТ“ ООД, с ЕИК 831391117, със седалище и адрес на управление в гр. София, п.к. 1528, бул. „Христофор Колумб“ № 64, бл. 3, вх. 4, представлявано заедно и поотделно от управителите Жечко Димитров Калчев и Джузепе Нарди („Натурпродукт“, „ние“, „нас“, „наш“).

В качеството ни на администратор на лични данни, ние притежаваме редица задължения, следващи от ОРЗД и българския Закон за защита на личните данни (“ЗЗЛД”). В тази връзка ние полагаме най-високо ниво на грижа за сигурността на Вашите лични данни, като сме въвели подходящи технически и организационни мерки за тяхната защита.

СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Натурпродукт събира лични данни за Вас, посетителите на Уебсайта, посредством функционалностите на нашия Уебсайт, в това число и чрез „бисквитки“ (cookies). Ние обработваме личните Ви данни само ако сте ни ги предоставили доброволно (например като ни отправите запитване, съдържащо лична информация за Вас, по имейл или телефон) и/или сте дали съгласие за поставянето на „бисквитки“ на Вашето крайно устройство.

Повече за това какво са „бисквитките“, как функционират на нашия Уебсайт, съответно как да ги откажете, можете да прочетете в настоящата Политика за използване на бисквитките (cookies).

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОБРАБОТВАМЕ И ЗА КАКВИ ЦЕЛИ

Информацията, които ни предоставяте и събираме за Вас във връзка с използването на нашия Уебсайт, включва:

 • Данни относно Вашата физическа идентичност: три имена;
 • Данни за контакт: постоянен/настоящ адрес, имейл адрес, телефонен номер (предоставени доброволно от Ваша страна при подадено запитване, оплакване по електронна поща или по телефон);
 • Идентификатори, позволяващи Вашето разпознаване като физическо лице и информация относно Вашето потребителско поведение в Уебсайта: IP адрес на Вашето устройство; онлайн идентификатор, създаден чрез поставените „бисквитки“ при ползването на Уебсайта; информация относно броя посещавания на Уебсайта, извършени конверсии, друга информация, съхранявана в „бисквитките“;

 

Oписаните горе категории лични данни ние обработваме във връзка с някоя от следните цели:

 • Предоставяне предлаганите в Уебсайта услуги;
 • Подобряване услугата на Уебсайта чрез „бисквитки“ – идентифициране на достъпа до Уебсайта, изследването на потребителското поведение и предпочитания относно съдържанието на Уебсайта, осигуряване безпрепятственото възпроизвеждане на видео или аудио съдържание, запаметяване на предпочитанията за настройки (относно „бисквитки“, език на Уебсайта, др.);
 • Проучване на мненията и предпочитанията на потребителите относно продуктите и услугите на „Натурпродукт“;
 • За обработване и отговор на отправено запитване или оплакване относно даден продукт и/или услуга на „Натурпродукт“;
 • За установяване, упражняване или защита от правни претенции.

Ние уважаваме и стриктно спазваме желанието на потребителите на Уебсайта да използваме предоставената ни информация точно по предназначението, за което са ни я дали.

НА КАКВИ ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

„Натурпродукт“ обработва получените за Вас лични данни на някое от следните основания:

 • В случаите, в които Вие се свържете с нас (през имейл или по телефон) обработването на доброволно предоставените от Вас лични данни е необходимо, за да предприемем стъпки по Ваше искане преди сключването на договор или за изпълнението на такъв – чл. 6, параграф 1-ви, б. „б“ от ОРЗД;
 • Обработването на Ваши лични данни чрез незадължителни „бисквитки“ ние осъществяваме въз основа на Вашето изрично и информирано съгласие за една или повече конкретни цели – чл. 6, параграф 1-ви, б. „а“ от ОРЗД;
 • Изключение от горното, представлява поставянето на Вашето крайно устройство на строго необходими „бисквитки“, без функционирането на които ползването на този Уебсайт е невъзможно. В този случай ние обработваме Вашите данни чрез строго необходими „бисквитки“ въз основа на нашия легитимен интерес – чл. 6, параграф 1-ви, б. „е“ от ОРЗД;
 • При възникнал правен спор, подадена от Вас жалба срещу нас или образувано производство, ние имаме легитимен интерес да запазим Вашите лични данни до преустановяването на правния спор или прекратяване на съответното производство – чл. 6, параграф 1-ви, б. „е“ от ОРЗД.

КАКВИ ПРАВА ИМАТЕ

Съгласно ОРЗД и приложимото българско законодателство, като субект на данни, Вие имате следните права:

 • Право на достъп до личните Ви данни, които обработваме, т.е. да проверите дали и кои лични данни сме съхранили за Вас и да получите копия от тези данни в машинно четим формат;
 • Правото да поискате коригиране на неточните личните данни, свързани с Вас;
 • Правото да поискате изтриване на личните данни, които не се обработват в съответствие с ОРЗД и приложимия български ЗЗЛД („правото да бъдеш забравен“);
 • Право да поискате ограничаване на обработването на личните данни, свързани с Вас;
 • Право да възразите срещу обработването на личните Ви данни при определени в ОРЗД обстоятелства;
 • Право да получавате личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, общ и дигитален формат и да прехвърлите тези данни на друго администратор на лични данни („право на преносимост на данните“).

За да упражните някое от Вашите права е достатъчно да заявите писмено Вашето желание на посочените най-долу в тази Политика контакти.

Вие можете по всяко време да оттеглите веднъж даденото от Вас съгласие за обработка на лични данни чрез „бисквитки“, като изберете съответния прозорец за управление на „бисквитките“ и натиснете бутона „Откажи всички“ (Decline all). Оттеглянето на съгласието Ви има действие занапред и не засяга обработката на данните, извършвана законосъобразно преди това.

КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

Личните Ви данни, обработвани за изготвяне на отговори на Ваше запитване или оплакване относно продуктите и услугите на „Натурпродукт“, ние обработваме съгласно общия давностен срок от 5 (пет) години, уреден в българското гражданско законодателство. Този срок започва да тече от момента, в който отговорим на Вашето искане или в който преустановим (пред)договорното си отношение с Вас.

Сроковете за съхранение на Вашите лични данни, обработвани чрез „бисквитките“ на този Уебсайт, са описани също в нашата Политика за използване на бисквитките (cookies).

Във всички останали случаи, в които обработката на данните се основава изричното Ви и информирано съгласие, ние съхраняваме данните Ви за максимален срок от 2 (две) години. Преди изтичане на този срок „Натурпродукт“ има правото да се свърже с Вас по имейл или писмено, за да получи повторно съгласие за съхранение и/или използване на данните, освен при изричен отказ от Ваша страна, като потребител.

НЮЗЛЕТЪР (Е-БЮЛЕТИН, МЕЙЛИНГ, ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ)

В момента тази опция на Уебсайта не функционира и лични данни през нея не се събират и обработват.

В случай че такава бъде въведена, ние непременно ще изменим тази Политика и ще Ви информираме надлежно чрез съответните комуникационни канали относно измененията и възможността Ви да се абонирате за нашия имейл бюлетин.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИТЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

За целите, описани по-горе, Ваши лични данни биват предоставяни на трети страни:

 • Наши контрагенти, доставчици на услуги (например IT, хостинг услуги, куриерски услуги), които имат достъп до Вашите лични данни, за да можем да изпълним наше договорно задължение към Вас;
 • Партньори, предоставящи услуги за ремаркетинг и уеб анализ чрез „бисквитки“ на нашия Уебсайт (например Google Ireland Limited и Meta Platforms Ireland Limited). Предаването на данните към тези трети страни е възможно единствено чрез Вашето изрично съгласие за поставянето на „бисквитките“ върху вашето крайно устройство;
 • Публични органи и институции, на които, в изпълнение на законовите ни задължения или за да защитим Вашите права и законни интереси, следва да предоставим достъп до личните Ви данни.

 

Някои от горните получатели може да се намират в държави извън Европейския съюз (ЕС) или Европейското икономическо пространство (ЕИП), за които държави Европейската комисията все още не е издала решение за адекватност с оглед гарантираното в тях ниво на защита на данните. В този план може да се приеме, че нивото на защита на данните в тези държави е по-ниско спрямо ЕС или ЕИП. Освен това съществува вероятност предадените в тези държави данни да бъдат обект на достъп от страна на местните в тези държави органи или съдилища съгласно приложимото чуждо законодателство.

Във всеки случай, за да бъдат предадени Вашите лични данни за целите на уеб анализа и маркетингово уеб съдържание, следва Вие предварително да предоставите изрично си съгласие за поставянето на „бисквитки“. В случай че не желаете, Вие можете да откажете, съответно винаги можете да оттеглите веднъж даденото си съгласие, чрез Панела за управление на „бисквитките“ на нашия Уебсайт или чрез настройките на Вашия уеб браузър. Повече информация за това как да управлявате „бисквитките“ на този Уебсайт можете да намерите в нашата Политика за „бисквитките“ (cookies).

Когато прехвърляме лични данни на такива трети държави ние прилагаме подходящи мерки за сигурност, за да гарантираме, че Вашите права са защитени в съответствие с разпоредбите на ОРЗД.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

Ние комуникираме с потребителите на Уебсайта по електронна поща или телефон. Различни заявки, извършени в сайта от страна на потребителите, могат да бъдат потвърждавани чрез използване на електронни съобщения по имейл или обаждания по телефон. Ние можем да запазим водената с потребители на Уебсайта кореспонденция, за да подобрим нашите продукти, услуги и Уебсайт и за да гарантираме ефективността и сигурността на услугата.

ПРОУЧВАНИЯ

Възможно е да поискаме информация за Вашето потребителско мнение или интерес чрез проучвания. Участието в тези проучвания е изцяло доброволно и Вие винаги имате избор дали да разкриете тази информация или не. Информацията от проучванията може да се използва за мониторинг или подобряване на работата на този Уебсайт, за подобряване на обслужването на предлаганите от нас продукти.

КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ И СИГУРНОСТ

Ние полагаме изключителни усилия да гарантираме пълната конфиденциалност на личните данни. Ние не предприемаме никакви стъпки личната информация на всеки потребител да бъде публикувана, освен ако потребителя изрично не пожелае това.

КАК ЩЕ ВИ ИНФОРМИРАМЕ ЗА АКТУАЛИЗАЦИИ В ПОЛИТИКАТА

Тази Политиката може да се актуализира в отговор на правното, техническото или икономическото развитие. Нейната най-актуалната версия ще намерите на нашия Уебсайт. В допълнение, ние можем да предприемем допълнителни мерки, за да Ви информираме според важността на направените промени. Така например ние бихме могли да се свържем с Вас по имейл в случай, че имаме валидно правно основание да обработваме Вашите данни за контакт.

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС?

Ако имате някакви въпроси, забележки и/или оплаквания относно прилагането на тази Политика или във връзка с дейността по обработваните за Вас лични данни, можете да се свържете с нас на посочените контакти:

„НАТУРПРОДУКТ“ ООД

Адрес за кореспонденция: гр. София, п.к. 1528, бул. „Христофор Колумб“ № 64, Логистична база, бл. № 3, вх. 4

имейл: lichnidanni@naturpro.com

тел. за връзка: 02 / 979 1219

Ако смятате, че обработване на Вашите лични данни нарушава разпоредбите на законодателството в областта на защита на личните данни или ако смятате, че правата Ви според тези разпоредби са били нарушени по някакъв начин, можете да се обърнете към компетентния надзорен орган. В Република България това е Комисията за защита на лични данни, с адрес в гр. София, п.к. 1592, бул. „Цветан Лазаров“ № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg, интернет-страница: www.cpdp.bg, телефони за контакт: 02/91-53-519, 02/91-53-555.

Последна актуализация в сила от: 30.03.2023 г.

 

39 Comments

 1. good blog comments design

  yyuckbpun wfdel wwbawej wvvu aiclknuqvhjoodf

 2. … [Trackback]

  […] Information to that Topic: bonilash.bg/privacy-policy/ […]

 3. … [Trackback]

  […] Read More here to that Topic: bonilash.bg/privacy-policy/ […]

 4. … [Trackback]

  […] Read More to that Topic: bonilash.bg/privacy-policy/ […]

 5. … [Trackback]

  […] Info on that Topic: bonilash.bg/privacy-policy/ […]

 6. … [Trackback]

  […] Read More Info here on that Topic: bonilash.bg/privacy-policy/ […]

 7. … [Trackback]

  […] Read More here to that Topic: bonilash.bg/privacy-policy/ […]

 8. … [Trackback]

  […] Find More on that Topic: bonilash.bg/privacy-policy/ […]

 9. … [Trackback]

  […] Read More Information here on that Topic: bonilash.bg/privacy-policy/ […]

 10. … [Trackback]

  […] Read More Info here on that Topic: bonilash.bg/privacy-policy/ […]

 11. … [Trackback]

  […] Find More to that Topic: bonilash.bg/privacy-policy/ […]

 12. … [Trackback]

  […] Read More Info here to that Topic: bonilash.bg/privacy-policy/ […]

 13. … [Trackback]

  […] Info to that Topic: bonilash.bg/privacy-policy/ […]

 14. … [Trackback]

  […] Read More Information here to that Topic: bonilash.bg/privacy-policy/ […]

 15. … [Trackback]

  […] Here you will find 90527 additional Info to that Topic: bonilash.bg/privacy-policy/ […]

 16. … [Trackback]

  […] Read More Information here on that Topic: bonilash.bg/privacy-policy/ […]

 17. … [Trackback]

  […] Here you can find 7123 additional Information on that Topic: bonilash.bg/privacy-policy/ […]

 18. … [Trackback]

  […] Read More Information here on that Topic: bonilash.bg/privacy-policy/ […]

 19. … [Trackback]

  […] There you can find 50301 more Information to that Topic: bonilash.bg/privacy-policy/ […]

 20. … [Trackback]

  […] Read More Info here to that Topic: bonilash.bg/privacy-policy/ […]

 21. … [Trackback]

  […] Read More here on that Topic: bonilash.bg/privacy-policy/ […]

 22. … [Trackback]

  […] Info on that Topic: bonilash.bg/privacy-policy/ […]

 23. … [Trackback]

  […] Info on that Topic: bonilash.bg/privacy-policy/ […]

 24. … [Trackback]

  […] Here you will find 65540 additional Info on that Topic: bonilash.bg/privacy-policy/ […]

 25. … [Trackback]

  […] Read More on on that Topic: bonilash.bg/privacy-policy/ […]

 26. … [Trackback]

  […] Information to that Topic: bonilash.bg/privacy-policy/ […]

 27. … [Trackback]

  […] Find More to that Topic: bonilash.bg/privacy-policy/ […]

 28. … [Trackback]

  […] Here you can find 44589 additional Info on that Topic: bonilash.bg/privacy-policy/ […]

 29. … [Trackback]

  […] Find More Information here on that Topic: bonilash.bg/privacy-policy/ […]

 30. … [Trackback]

  […] There you will find 87944 more Information to that Topic: bonilash.bg/privacy-policy/ […]

 31. … [Trackback]

  […] Find More here on that Topic: bonilash.bg/privacy-policy/ […]

 32. … [Trackback]

  […] Read More on that Topic: bonilash.bg/privacy-policy/ […]

 33. … [Trackback]

  […] There you will find 41458 more Information on that Topic: bonilash.bg/privacy-policy/ […]

 34. … [Trackback]

  […] Information on that Topic: bonilash.bg/privacy-policy/ […]

 35. … [Trackback]

  […] Find More here to that Topic: bonilash.bg/privacy-policy/ […]

 36. … [Trackback]

  […] Find More to that Topic: bonilash.bg/privacy-policy/ […]

 37. … [Trackback]

  […] Find More here on that Topic: bonilash.bg/privacy-policy/ […]

Comments are closed.