Официални правила на конкурса

“Ти ли си новият посланик на Bonilash?”

 

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА КОНКУРСА

 1. Организатор на Конкурса е Натурпродукт ООД, ЕИК 831391117 с адрес: БЪЛГАРИЯ, гр. София, бул.Христофор Колумб, 64, бл. 3, вх. 4 („Организатор“).
 2. Участниците в Конкурса са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Конкурса (наричани по-долу „Официални правила”).
 3. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила само след оповестяването им. Участниците в Конкурса следва сами да проверяват на страницата на Bonilash България в Instagram на адреса посочен по-долу в т.1 от раздел II, за промени в Официалните правила, като организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин освен чрез публикуването им.

 

РАЗДЕЛ II. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

 1. Конкурсът „Ти ли си новият посланик на Bonilash“ се организира и провежда на територията на Република България. Конкурсът се провежда чрез официалната страница на Bonilash в Instagram на адрес https://www.instagram.com/bonilash.bg/ (Instagram страница).

 

РАЗДЕЛ III. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И НАЧИН НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

 1. Конкурсът стартира в 10.00 ч. на 01.07.2022 г. (петък) и приключва в 23.59 ч. на 31.07.2022 г. (неделя).
 2. Всички коментари трябва да бъдат направени преди датата и часа на приключване на конкурса.
 3. За да се включат в конкурса, участниците, които са посетили Instagram страницата на Bonilash, трябва да напишат в коментар под този пост защо искат да участват, като спазят следните условия:
 • Да имат до 10 хил. последователи в Инстаграм.
 • Да са съгласни да ни изпратят няколко снимки, които да публикуваме с резултатите им от ефекта на серума.

 

РАЗДЕЛ IV. УЧАСТНИЦИ

 1. В Конкурсa могат да участват всички физически лица с местоживеене Република България, на възраст навършени 18 години, с изключение на служителите на Организатора или на неговите холдингови или дъщерни дружества, служители на рекламни агенции или дистрибутори на Организатора, които са професионално свързани с конкурса или нейната администрация, както и непосредствени членове на семейството на всички гореспоменати лица (деца, родители, братя и сестри и съпрузи).

 

 1. С участието си, участниците декларират, че имат навършени 18 години. Също така декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата и са подходящи да получават награди. Организаторът може да изисква от участниците да му представят доказателство, че са правоспособни да участват в конкурса.

 

 1. Всеки участник може да участва само с един валиден Instagarm профил. Дублирани потребителски профили или такива, които са многократно регистрирани от едно и също лице, се считат за невалидни и Организаторът си запазва правото да изтрие регистрацията в Конкурса впоследствие.

 

 1. Ако действията на участниците противоречат на духа или целта на конкурса, Организаторът е в правото си да ги дисквалифицира.

 

РАЗДЕЛ V. МЕХАНИЗЪМ НА КОНКУРСА

 1. Участието в Конкурса не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора.
 2. Всеки желаещ да участва в Конкурса трябва да посети Instagram страницата на Bonilash и да се запознае с Официалните правила за участие.

 

РАЗДЕЛ VI. ПЕЧЕЛИВШИ И НАГРАДИ

 1. Конкурсът ще бъде спечелен от трима участници, а наградата е Bonilash за цялa година. Наградите в конкурса се предоставят от Организатора на Конкурса.
 2. Наградата не може да бъде парична като алтернатива.
 3. Печелившите ще бъдат определени чрез жури. Резултатите от решението на журито ще бъдат публикувани на Instagram страницата на Bonilash до 72 часа, след като бъдат избрани.
 4. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини извън неговия обхват или възможности, същият си запазва правото да награди печелившите с награда на сходна или по-висока стойност.

5 . Печелившите ще бъдат обявени на Instagram страницата до 72 часа след тегленето.

 1. При получаване на наградата, печелившият участник подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ, че наградата му е връчена. Наградата не може да се прехвърли или отдаде на друго лице.

 

 1. Всички дължими данъци от печелившите участници на награди ще бъдат платени и декларирани от Организатора.
 2. Не се допуска прехвърлянето на права върху наградата на друго лице преди получаването й.

 

РАЗДЕЛ VII. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ И ПРОЦЕДУРА ПО ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. 1. Организаторът се задължава в срок до 2 работни дни от определяне на печелившите участници да се свърже с победителите на съответния посочен от него профил в Instagram.
 2. 2. Организаторът няма ангажимент за изпращане на непотърсени награди. За да получи наградата си, победителят се съгласява в рамките на 2 работни дни от свързване на Организатора с него, да върне отговор като предостави в лично съобщение до Организатора в Instagram следните данни: три имена, телефон за връзка и точен адрес за получаване на наградата. Ако Организаторът не успее да се свърже с победителя или не получи исканата информация обратна връзка от него два дни след уведомяването му, то победителят губи правото да получи своята награда и тя може да бъде предоставена на следващия по ред изтеглен резервен печеливш. Координаторът не носи никаква отговорност, ако победителят няма възможност да приеме наградата.
 3. 3. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност, създават или са създали фалшиви профили в социалните мрежи с цел повече участия в игри с награди и/или нарушават правилата и механизма на Конкурса, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са се класирали за такава.
 4. 4. Участия, които не отговарят на условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно поради противоречие с нормативни изисквания, морала или добрите нрави.
 5. 5. В случай, че победител не получи своята награда поради причини, които не зависят от Организатора или поради предоставяне на грешен и/или непълен адрес за доставка на наградата, той губи правото си да получи своята награда, като тя остава неспечелена.

 

РАЗДЕЛ VIII. ОТГОВОРНОСТ  И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 1. Организаторът не носи отговорност за кандидатури за участие, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.
 2. Организаторът не носи отговорност, в случай че потребителят е предоставил невалидни данни – непълен или неточен телефонен номер; грешни имена или несъществуващ/деактивиран Instagram профил; грешен, непълен или несъществуващ адрес за получаване на наградата.
 3. Организаторът на Конкурса не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.
 4. Организаторът не носи отговорност за забава на доставката, промени в наградата, щети или невъзможност за използването й, настъпили след момента на предаването й на куриер, поради обстоятелства, които са извън контрола на Организатора. Същият не носи отговорност при прекратяване на Конкурса или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.
 5. Организаторът изцяло отговоря за законосъобразното провеждане на конкурса.
 6. Доколкото е уредено от закона, Организаторът, служителите на Натурпродукт България, рекламните агенции свързани с играта, както и дистрибуторите, не носят отговорност и не могат да компенсират победителя за каквато и да е било загуба или щета, причинена в резултат от приемане на наградата.

 

РАЗДЕЛ IX. ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Личните данни на всички Участниците в конкурса се обработват в съответствие с действащото законодателство и вътрешната политика на Организатора за защита на личните данни и за целите, посочени в настоящите Условия.
 2. Организаторът, в качеството си на Администратор на лични данни, обработва личните данни на участниците за целите на настоящия Конкурс. С участието си в Конкурса Участниците се съгласяват, че ако бъдат избрани от журито, за да получат своята награда, трябва да предоставям имена, телефон и адрес. Личните данни ще бъдат използвани единствено и само за доставка на спечелената награда. Спечелилите участници доброволно предоставят своите лични данни на Организатора, при отказ от предоставяне на данните Организаторът няма да има възможност да изпрати спечелената награда.
 3. Данните, които ще бъдат обработвани във връзка с участието в Конкурса са –Instagram профил, а на печелившите участници – имена, телефона и адрес.
 4. Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора могат да бъдат разкривани от дружествата за целите на Конкурса на трети лица и на други администратори на лични данни на територията на Република България във връзка със законовите задължения на Организатора или във връзка с дистрибуция на наградата при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

 

 1. С участието си в Конкурса, Участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите Условия. Разпоредбите българския Закон за защита на личните данни на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент за защита на данните) се прилагат за въпроси, свързани с обработката на лични данни, които не са регламентирани в настоящите Общи условия.
 2. Участниците потвърждават, че са получили и са се запознали с нашето уведомление за защита на личните данни по отношение на конкурса “Ти ли си новият посланик на Bonilash?“ изготвено в съответствие с чл. 13 от Общия регламент за защита на данните, приложен към настоящите правила.

 

РАЗДЕЛ X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНКУРСА ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И COVID-19

 1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Конкурса по всяко време, обявявайки това на стената на страницата, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата за участие или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.
 2. Изпълнението на задълженията на Организатора, съгласно настоящите Общи условия, подлежи на следните събития, всяко от които ще представлява Форсмажорно събитие: война, правителствена наредба или съветнически действия, действия и/или заплахи от тероризъм, гражданско безредие, пожар, наводнение, експлозия, земетресение, пандемия, бедствия, катастрофи или други бедствия, трудови спорове, стачки или заплахи от стачки, ограничаване на транспортните средства и всяка друга причина или обстоятелство извън контрола на това сдружение, което прави незаконно, невъзможно или непрактично да се изпълняват такива задължения. В случай на форсмажорни събития, Възложителят и Организаторът могат да прекратят или да преустановят изпълнението на задълженията си по настоящия договор.

Ако вирусът COVID-19 или свързаните с него опасения или смущения, възпрепятстват  Организатора или отговорното лице да изпълни някое от задълженията си навреме или изобщо, то Натурпродукт България не носи отговорност за това неизпълнение или забавяне на изпълнението.

 

РАЗДЕЛ XI. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

 1. При възникване на спорове между Организатора и участниците те се решават чрез преговори или при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

РАЗДЕЛ XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 1. Организаторът си запазва правото да избира резервен победител, в случай че има съмнения за недобросъвестност и нарушаване на настоящите правила на Конкурса от страна на участника.
 2. С регистрацията си за участие в Конкурса участниците приемат тези официални правила и се задължават да спазват техните разпоредби.
 3. Всички коментари и снимки, публикувани след определения краен срок на Конкурса, нямат право на участие.

 

Раздел XIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

1.Тези Общи условия се уреждат от българското законодателство, а страните се подчиняват на неизключителната юрисдикция на съдилищата на България.