Официални правила на играта: “Древноегипетска загадка“

Официални правила на играта: “Древноегипетска загадка“

РАЗДЕЛ I. ОРГАНИЗАТОР И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА ИГРАТА

 1. Организатор на Играта е Натурпродукт ООД, ЕИК 831391117 с адрес: БЪЛГАРИЯ, гр. София, бул. Христофор Колумб, 64, бл. 3, вх. 4 („Организатор“).
 2. Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наричани по-долу „Официални правила”).
 3. Организаторът си запазва правото по всяко време да допълва или променя Общите условия, като промените влизат в сила само след оповестяването им. Участниците в Играта следва сами да проверяват на страницата на Bonilash България във Facebook на адреса посочен по-долу в т.1 от раздел II, за промени в Официалните правила, като организаторът не е длъжен да ги информира по друг начин освен чрез публикуването им.

 

РАЗДЕЛ II. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИГРАТА

Играта “Древноегипетска загадка” се организира и провежда на територията на Република България. Играта се провежда чрез официалната страница на Bonilash във Facebook на адрес https://www.facebook.com/bonilash.serumzamigli(Facebook страницата).

 

РАЗДЕЛ III. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И НАЧИН НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

 1. Играта стартира в 11.00 ч. на 12.06.2023 г. (понеделник) и приключва в 23.59 ч. на 18.06.2023 г. (неделя).
 2. Всички коментари трябва да бъдат направени преди датата и часа на приключване на играта.
 3. За да се включат в играта, участниците, които са посетили Facebook страницата на Bonilash, трябва да напишат в коментар верния отговор на загадката.

РАЗДЕЛ IV. УЧАСТНИЦИ

 1. В Играта могат да участват всички физически лица с местоживеене Република България, на възраст навършени 18 години, с изключение на служителите на Организатора или на неговите холдингови или дъщерни дружества, служители на рекламни агенции или дистрибутори на Организатора, които са професионално свързани с играта или нейната администрация, както и непосредствени членове на семейството на всички гореспоменати лица (деца, родители, братя и сестри и съпрузи).

 

 1. С участието си, участниците декларират, че имат навършени 18 години. Също така декларират, че имат право валидно и неограничено да извършват всички действия, във връзка с участието в настоящата и са подходящи да получават награди. Организаторът може да изисква от участниците да му представят доказателство, че са правоспособни да участват в играта.

 

 1. Всеки участник може да участва само с един валиден Facebook профил. Дублирани потребителски профили или такива, които са многократно регистрирани от едно и също лице, се считат за невалидни и Организаторът си запазва правото да изтрие регистрацията в Играта впоследствие.

 

 1. Ако действията на участниците противоречат на духа или целта на играта, Организаторът е в правото си да ги дисквалифицира.

 

РАЗДЕЛ V. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

 1. Участието в Играта не е обвързано с покупка на продукт, предлаган от Организатора.
 2. Всеки желаещ да участва в Играта трябва да посети Facebook страницата на Bonilash България и да се запознае с Официалните правила за участие.

 

РАЗДЕЛ VI. НАГРАДИ

 1. Наградите в играта, които могат да бъдат спечелени, се предоставят от Организатора на играта и представляват – три серума за мигли Bonilash.
 2. Наградата не може да бъде парична като алтернатива.
 3. Печелившите са трима души и ще бъдат определени на случаен принцип – томбола, която ще се състои след приключването на Играта в 23.59 ч. на 18.06.2023 г. Резултатите от тегленето ще бъдат публикувани на Facebook страницата на Bonilash до 72 часа, след като бъдат изтеглени.
 4. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини извън неговия обхват или възможности, същият си запазва правото да награди печелившите с награда на сходна или по-висока стойност.

5 . Печелившите ще бъдат обявени на Facebook страницата до 72 часа след тегленето.

 1. При получаване на наградата, печелившият участник подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ, че наградата му е връчена. Наградата не може да се прехвърли или отдаде на друго лице.

 

 1. Всички дължими данъци от печелившите участници на награди ще бъдат платени и декларирани от Организатора.
 2. Не се допуска прехвърлянето на права върху наградата на друго лице преди получаването й.

 

РАЗДЕЛ VII. УВЕДОМЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ И ПРОЦЕДУРА ПО ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

 1. В томболата ще бъде изтеглени и резервни участници, в случай, че някой от спечелилите не предяви желание да получи наградата си в определения за това срок. Решението на Организатора е окончателно. Не е позволена намеса в кореспонденцията или дискусията.
 2. Организаторът се задължава в срок до 2 работни дни от изтегляне на печелившите участници да се свърже с победителя на съответния посочен от него профил във Facebook.
 3. Организаторът няма ангажимент за изпращане на непотърсени награди. За да получи наградата си, победителят се съгласява в рамките на 2 работни дни от свързване на Организатора с него, да върне отговор като предостави в лично съобщение до Организатора във Facebook следните данни: три имена, телефон за връзка и точен адрес за получаване на наградата. Ако Организаторът не успее да се свърже с победителя или не получи исканата информация обратна връзка от него два дни след уведомяването му, то победителят губи правото да получи своята награда и тя може да бъде предоставена на следващия по ред изтеглен резервен печеливш. Координаторът не носи никаква отговорност, ако победителят няма възможност да приеме наградата.
 4. Участници, които използват фалшива онлайн идентичност, създават или са създали фалшиви профили в социалните мрежи с цел повече участия в игри с награди и/или нарушават правилата и механизма на Играта, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление, като губят правото на спечелена награда, в случай че са се класирали за такава.
 5. Участия, които не отговарят на условията, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление. Организаторът си запазва правото да премахва всякакво съдържание, което смята за неподходящо и неуместно поради противоречие с нормативни изисквания, морала или добрите нрави.
 6. В случай, че победител не получи своята награда поради причини, които не зависят от Организатора или поради предоставяне на грешен и/или непълен адрес за доставка на наградата, той губи правото си да получи своята награда, като тя остава неспечелена.

 

РАЗДЕЛ VIII. ОТГОВОРНОСТ  И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

 1. Организаторът не носи отговорност за кандидатури за участие, които са се забавили, били са невъзможни или неуспешни в резултат на технически проблеми с комуникационните системи.
 2. Организаторът не носи отговорност, в случай че потребителят е предоставил невалидни данни – непълен или неточен телефонен номер; грешни имена или несъществуващ/деактивиран Facebook профил; грешен, непълен или несъществуващ адрес за получаване на наградата.
 3. Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции при изтичането на срока на Играта или по други подобни поводи.
 4. Организаторът не носи отговорност за забава на доставката, промени в наградата, щети или невъзможност за използването й, настъпили след момента на предаването й на куриер, поради обстоятелства, които са извън контрола на Организатора. Същият не носи отговорност при прекратяване на Играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.
 5. Организаторът изцяло отговоря за законосъобразното провеждане на играта.
 6. Доколкото е уредено от закона, Организаторът, служителите на Натурпродукт България, рекламните агенции свързани с играта, както и дистрибуторите, не носят отговорност и не могат да компенсират победителя за каквато и да е било загуба или щета, причинена в резултат от приемане на наградата.

 

РАЗДЕЛ IX. ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Личните данни на всички Участниците в играта се обработват в съответствие с действащото законодателство и вътрешната политика на Организатора за защита на личните данни и за целите, посочени в настоящите Условия.
 2. Организаторът, в качеството си на Администратор на лични данни, обработва личните данни на участниците за целите на настоящата Игра. С участието си в Играта Участниците се съгласяват, че ако бъдат изтеглени от томболата, за да получат своята награда, трябва да предоставям имена, телефон и адрес. Личните данни ще бъдат използвани единствено и само за доставка на спечелената награда. Спечелилите участници доброволно предоставят своите лични данни на Организатора, при отказ от предоставяне на данните Организатора няма да има възможност да изпрати спечелената награда.
 3. Данните, които ще бъдат обработвани във връзка с участието в играта , са –Facebook профил, а на печелившите участници – имена, телефона и адрес.
 4. Личните данни, предоставени на и обработвани от Организатора могат да бъдат разкривани от дружествата за целите на Играта на трети лица и на други администратори на лични данни на територията на Република България във връзка със законовите задължения на Организатора или във връзка с дистрибуция на наградата при спазване на разпоредбите на действащото законодателство.

 

 1. С участието си в Играта, Участниците потвърждават, че са запознати и се съгласяват с настоящите Условия. Разпоредбите българския Закон за защита на личните данни на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент за защита на данните) се прилагат за въпроси, свързани с обработката на лични данни, които не са регламентирани в настоящите Общи условия.
 2. Участниците потвърждават, че са получили и са се запознали с нашето уведомление за защита на личните данни по отношение на играта, изготвено в съответствие с чл. 13 от Общия регламент за защита на данните, приложен към настоящите правила.

 

РАЗДЕЛ X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И COVID-19

 1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на стената на страницата, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата за участие или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на участниците.
 2. Изпълнението на задълженията на Организатора, съгласно настоящите Общи условия, подлежи на следните събития, всяко от които ще представлява Форсмажорно събитие: война, правителствена наредба или съветнически действия, действия и/или заплахи от тероризъм, гражданско безредие, пожар, наводнение, експлозия, земетресение, пандемия, бедствия, катастрофи или други бедствия, трудови спорове, стачки или заплахи от стачки, ограничаване на транспортните средства и всяка друга причина или обстоятелство извън контрола на това сдружение, което прави незаконно, невъзможно или непрактично да се изпълняват такива задължения. В случай на форсмажорни събития, Възложителят и Организаторът могат да прекратят или да преустановят изпълнението на задълженията си по настоящия договор.

Ако вирусът COVID-19 или свързаните с него опасения или смущения, възпрепятстват  Организатора или отговорното лице да изпълни някое от задълженията си навреме или изобщо, то Натурпродукт България не носи отговорност за това неизпълнение или забавяне на изпълнението.

 

РАЗДЕЛ XI. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

 1. При възникване на спорове между Организатора и участниците те се решават чрез преговори или при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

РАЗДЕЛ XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

 1. Организаторът си запазва правото да избира резервен победител, в случай че има съмнения за недобросъвестност и нарушаване на настоящите правила на Играта от страна на участника.
 2. С регистрацията си за участие в Играта участниците приемат тези официални правила и се задължават да спазват техните разпоредби.
 3. Всички коментари и снимки, публикувани след определения краен срок на Играта, нямат право на участие.

 

Раздел XIII. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

1.Тези Общи условия се уреждат от българското законодателство, а страните се подчиняват на неизключителната юрисдикция на съдилищата на България.